Nikon Apo 60x/1.49 Oil Tirf 0.13-0.21

Personal tools